(O)pa in het Zeeuws Archief

Voor mijn proefschrift zoek ik op dit moment veel in de online inventaris van het Zeeuws Archief naar archiefstukken over Arnemuiden uit de periode 1550-1600. Vanmiddag kwam ik tijdens een zoektocht naar de lidmatenlijsten van de Hervormde Kerk uit deze periode de naam van opa ineens tegen.
Kerken gaan niet altijd even goed om met stukken die voor een archief van groot belang zijn. Daarom werden archieven die in handen waren van instellingen zoals kerken, soms geïnspecteerd. Zo kreeg opa in 1977 bezoek van de heer J. de Kuijper, archiefconsulent van de classis Middelburg van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij kwam het kerkarchief inspecteren en schreef daarover een verslag waarin hij onder ander meldt:
‘Een bezoek werd gebracht aan de scriba (van de kerkenraad), dhr. K. van de Ketterij. Te zijner huize bleek een deel van her archief aanwezig te zijn, m.n. doop-, trouw- en lidmatenboeken, alsmede het notulenboek en een doos met ongeordende correspondentie van de laatste jaren. De contra-registers werden overgebracht naar de consistorie(kamer), alwaar een deel van het archief in een wandkast was opgeslagen. In verband met de restauratie van de kerk bleken twee kisten met archivalia niet toegankelijk en zal, voor wat betreft de inhoud, moeten worden gewacht tot het werk voltooid zal zijn. Een kist werd nog op de zolder gevonden met correspondentie en enkele actaboeken. Deze werden overgebracht naar de droge wandkast in de consistorie. De scriba zal de correspondentie in ordners samenvoegen, waarmede reeds een begin is gemaakt. Enkele stukken van de diaconie werden eveneens aldaar aangetroffen. Het overige archief berust waarschijnlijk in bovengenoemde kisten alsmede het archief van de kerkvoogdij.’